header image

Gold- Short Video — ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


 


 

 

kodikas

Από το 1961 καθιερώθηκε και ισχύει ο παρακάτω Επαγγελματικός Κώδικας των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών που περιέχει βασικές αρχές δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο Κώδικας αυτός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24, και το εδάφιο ε της παρ. 1 του άρθρου 26 του από 27-11/14-12-1926 Π.Δ. “Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κεμένων διατάξεων”. Αυτούσιος, όπως εκδόθηκε και εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στη Συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 1961, έχει ως εξής:

« Ο Διπλωματούχος Μηχανικός, υποχρεούμενος να τηρεί αυστηρώς το γράμμα και το πνεύμα των κατωτέρω τιθεμένων κανόνων, οίτινες καθορίζουν τα πλαίσια των βασικών ηθικών υποχρεώσεων, τας οποίας υπέχει εν τι αρμοζούσι εις Επιστήμονα ενασκήσει του επαγγέλματος του.

Οφείλει

1ον

-Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέως του κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, συμφώνως προς τας γνώσεις του, την πείραν του και τας κειμένας διατάξεις, τηρών αυστηρώς το επαγγελματικόν μυστικόν και τους κανόνας του παρόντος Κώδικος.

-Να βοηθεί τον εντολέα του, διαφωτίζων αυτόν, όπως κατανοεί ορθώς την φύσιν και πραγματικήν θέσιν της ανατιθεμένης εργασίας, αντιμαχόμενος πεπλανημένας απόψεις , τεινούσας να οδηγήσουν εις τεχνικά λάθη ή οικονομικήν ζημίαν.

-Να επιδιώκει την συνεργασίαν μετ’ άλλων συναδέλφων, όπου τούτο επιβάλλεται, δια την αρτίαν εκτέλεσιν της ανατιθεμένης εις αυτόν εντολής , μη υπερτιμών τα όρια των ιδίων αυτού ικανοτήτων και ενημερώνων τον εντολέα του επί της ανάγκης της τοιαύτης συνεργασίας και των εκ ταύτης ωφελημάτων δια την αρτίαν επιτέλεσιν της εντολής.

2ον

-Να μη προβαίνει εις οιανδήποτε ενέργειαν δυναμένην να θέσει εν κινδύνι την υπόληψιν αυτού του ιδίου ή της τάξεως του , αλλ’ αντιθέτως να επιδιώκει εν παντί την ανύψωσιν του κύρους αυτής.

3ον

-Να μη επιδιώκη να υποκαταστήση έτερον συνάδελφόν του, δια τον οποίον ελήφθησαν αποφάσεις αναθέσεως εντολής ή προσλήψεως αυτού εις υπηρεσίαν, ή και ακόμη, ορμώμενος εξ ιδιοτελείας, να μειώνη τας προς τους άνω σκοπούς πιθανότητας του Συναδέλφου του δι’ αυτοκλήτου κριτικής.

-Να μη επιδιώκη εξασφάλισιν εντολής υποβιβάζων την αμοιβήν του, εφ’ όσον επληροφορήθη την καθορισθείσαν αμοιβήν προς άλλον Συνάδελφον.

-Να μη αναλαμβάνη εντολήν, εφ’ όσον , είτε εγγράφως είτε οπωσδήποτε άλλως, αποδεδειγμένως έλαβε γνώσιν, ότι υφίσταται απαίτησις Συναδέλφου του, ασχοληθέντος προηγουμένως επί του αυτού αντικειμένου, δι’ αμοιβήν ή αποζημίωσιν ή και αμφότερα. Η εντολή δύναται να αναληφθή μόνον κατόπιν εγγράφου αδείας του έχοντος την απαίτησιν Συναδέλφου ή μετά την νόμιμον αποχώρησιν αυτού.

-Να μη παραχωρή αμέσως ή εμμέσως ανταλλάγματα προς ανάληψιν εντολής ή κατάληψιν θέσεως και να μη επιδιώκη δι’ αναξιοπρεπών ή γενικώς δι’ ανοικείων μέσων ταύτας.

4ον

-Να λαμβάνη αμοιβήν δια πάσαν προσφερομένην παρ’ αυτού υπηρεσίαν.

-Να συμφωνή ελευθέρως την αμοιβήν του μετά του εντολέως του,μη υποβιβάζων αυτήν κάτω των ελαχίστων νομίμων ορίων και να μη παρέχη δωρεάν τας υπηρεσίας του άνευ προγενεστέρας εγκρίσεως της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., αποφευγομένου ούτω του αθεμίτου ανταγωνισμού. Ούτω, δωρεά της ληφθείσης αμοιβής δια παρασχεθείσας

υπηρεσίας του προς τον εργοδότην επιτρέπεται, εν μέρει ή εν όλω, μόνον ένεκα δικαιολογημένης αιτίας, υποκειμένη εις την προγενεστέραν έγκρισιν της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., ήτις αποφαίνεται επί του δικαιολογημένου της δωρεάς.

5ον

-Να μη υποτάσση τας απαιτήσεις της Επιστήμης και της Τάξεως του εις το ατομικόν του συμφέρον ή εις συμφέροντα τρίτων.

-Να μη προσφέρη οιανδήποτε προς οιονδήποτε υπηρεσίαν, όταν η γενική εντολή μελέτης ή η ανωτέρα τεχνική θέσις, ούσαι αρμοδιότητος διπλωματούχου Μηχανικού, έχουν εν τούτοις ανατεθή εις μη διπλωματούχον Μηχανικόν, αρνούμενος, εις τας ως άνω περιπτώσεις, όπως η επιστημονική του εργασία τίθεται υπό τον έλεγχον ή την έγκρισιν μη διπλωματούχου Μηχανικού.

-Να μη καλύπτη δια της υπογραφής του έτερα πρόσωπα, φύσει και θέσει αναρμόδια προς εκτέλεσιν ωρισμένης τεχνικής εργασίας.

6ον

-Να μην καταχράται οιασδήποτε θέσεως ην κατέχει, και των εκ ταύτης πλεονεκτημάτων ή ασφαλείας του, δια να συναγωνίζεται προς ανάληψιν εντολής ελευθέρους επαγγελματίας Συναδέλφους του ή να καταπιέζει τούτους εν τη ασκήσει του επαγγέλματός των, ιδία δε δια λόγους προσωπικούς ή ιδίου οφέλους.

7ον

-Να τηρεί, ως εμπειρογνώμων η διαιτητής, αυστηράν αντικειμενικότητα, ως μάρτυς δε να εκφέρει γνώμην επί θεμάτων της επιστήμης του, μόνον όταν αύτη στηρίζεται επί πλήρους γνώσεως και ειλικρινούς πεποιθήσεως. Προς τούτο δέον να μη αποδέχεται τα ως άνω λειτουργήματα, εφ, όσον ο ίδιος κατά συνείδησιν κρίνει ότι δεν κέκτηται τον βαθμόν ειδικεύσεως, τον οποίον απαιτούν κατά περίπτωσιν τα εν λόγω λειτουργήματα.

-Να μην συντάσσει έκθεσιν, αιτήσει ενδιαφερομένων, δυναμένην να χρησιμοποιηθεί δημοσία, εάν δεν αναφέρει εν αυτή δια λογαριασμόν τίνος εγένετο η έκθεσις αύτη.

-Να μη εκφέρει δημοσία γνώμην, εκτός εάν είναι καλώς πληροφορημένος περί των σχετικών γεγονότων και ειλικρινώς πιστεύει εις τα υπ’ αυτού υποστηριζόμενα.

8ον

-Να σέβεται την εργασίαν των Συναδέλφων του, όπως επιθυμεί να βλέπει εκτιμώμενην εις την πραγματικήν της αξίαν και την ιδικήν του εργασίαν.

-Να αποφεύγει να ασκεί κριτικήν επί της εργασίας ετέρου Συναδέλφου, εν αγνοία αυτού, εκτός εάν αι υπηρεσίαι αυτού επερατώθησαν. Αλλά και τότε η τοιαύτη κριτική πρέπει να είναι αντικειμενική και εις το αρμόζον επίπεδον και εν πάσει περιπτώσει να περιφρουρείται η αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

-Να μη παραβλάπτει, αμέσως ή εμμέσως, την εργασίαν άλλου Συναδέλφου, αποφεύγων ακόμη και επανάληψιν φημών δυσφημιστικών δι’ αυτόν.

9ον

-Να περιβάλλει δια σεβασμού τους αρχαιοτέρους Συναδέλφους και δια στοργής τους νεωτέρους, υποβοηθών τούτους εις την κτήσιν εμπειρίας και την εν γένει πρόοδον των.

-Να υποβοηθεί τους Συναδέλφους του Δημοσίους Λειτουργούς εις την εκτέλεσιν του καθήκοντός των, ων δε ο ίδιος Δημόσιος Λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα Διπλωματούχον Μηχανικόν, ικανοποιών προθύμως τα λογικά, δίκαια και νόμιμα αιτήματά του.

10ον

-Να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιστημονικών του εργασιών και της πείρας του και να βοηθεί την προαγωγή εν τη Επιστήμη και τω επαγγέλματι των υπ’ αυτόν Συναδέλφων του, ούτως ώστε να αποκτήσουν ανάλογον πρός την ικανότητά των θέσιν, έχων υπ’ όψιν ότι αι γνώσεις, τας οποίας ο ίδιος απέκτησεν, αποτελούν τμήμα κοινής πνευματικής κληρονομίας, αποταμιευθείσης εις διάστημα πολλών γενεών, ταύτην δε έχει ούτος καθήκον να προσαυξάνει και διαμοιράζει μετά των Συναδέλφων του.

11ον

-Να περιβάλλει δι’ ευρείας δημοσιότητος τους σκοπούς, την πρόοδον και τας επιτεύξεις του επαγγέλματος ως και τας ατομικάς του επιτεύξεις, εφ’ όσον η δημοσιότης αύτη σκοπεί εις επιστημονικήν ενημέρωσιν και δεν αποβλέπει εις εμπορικούς σκοπούς.

-Να αποφεύγει την άμεσον ή έμμεσον αυτοδιαφήμισιν, κατά τρόπον ασυμβίβαστον προς επιστήμονα.

12ον

-Να προσπαθεί να βοηθεί το κοινόν, όπως τούτο κατανοεί ορθώς τα τεχνικής φύσεως δημόσια θέματα και να διαφωτίζει αυτό επί της πραγματικής θέσεως αυτών, αντιμαχόμενος αναληθείς ή εξωγκωμένας απόψεις, όταν αύται τείνουν να οδηγήσουν εις ζημίαν του δημοσίου συμφέροντος.

-Να βοηθεί, καλούμενος, τους Δημοσίους Λειτουργούς δια των γνώσεων και της πείρας του προς κατάρτισιν ή βελτίωσιν διατάξεων επί θεμάτων τεχνικού περιεχομένου.»

 

 

psdmh

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Αθήνα, 21/5/2014
Αριθµ.Πρωτ.: 1084

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέµα: Αποχή από τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων εναντιώνεται στη διαδικασία εξετάσεων ανάδειξης Ενεργειακών Επιθεωρητών που αναµένεται να
ξεκινήσει τις επόµενες ηµέρες και καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από αυτήν.

Μία τέτοια διαδικασία ακυρώνει τους ακαδηµαϊκούς τίτλους και είναι η αρχή µίας διαδικασίας πιστοποιήσεων µε φορέα το ΤΕΕ, το οποίο µέσα στα πλαίσια προώθησης των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης των επαγγέλµατος, αναλαµβάνει τη διαδικασία υλοποίησης της πολιτικής αυτής, δηλαδή της αποσύνδεσης του διπλώµατος από την άσκηση του επαγγέλµατος. Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβαθµίζονται σε ένα απλό εισιτήριο για τη διαδικασία των επαγγελµατικών εξετάσεων του ΤΕΕ, χωρίς να έχουν καµία αξία.

Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν σταδιακά στη δηµιουργία µίας µάζας φτηνού, ευέλικτου και χωρίς δικαιώµατα επιστηµονικού – τεχνικού προλεταριάτου µε µισθούς και αµοιβές πείνας.

Γι’ αυτό καλούµε τα Περιφερειακά Τµήµατα, τους Συλλόγους ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και όλο τον τεχνικό κόσµο να απέχουν από κάθε τέτοια διαδικασία
υποβάθµισης των σπουδών µας και να εναντιωθούν σε κάθε διαδικασία πιστοποίησης δια µέσου εξετάσεων.

Για το ∆.Σ. του Π.Σ.∆.Μ-Η

Ο Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Ο Γενικός Γραµµατέας: Ευσταθίου Αναστάσιος

 

 


 

Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος έως 40 %, υπόσχονται ορισμένες συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με την απλή τοποθέτησή τους σε μια πρίζα του σπιτιού μας. Το κόστος τους μάλιστα κυμαίνεται από 40€ έως 90€ και ως εκ τούτου η ταχύτατη απόσβεση του κόστους αυτών είναι εξασφαλισμένη, ακόμα και να ισχύουν τα μισά από όσα λένε. Για να πειστεί μάλιστα και ο πλέον δύσπιστος καταναλωτής, σε τηλεοπτική διαφήμιση, συνδέουν με τη πρίζα μια λάμπα φθορισμού και δείχνουν την τιμή του ρεύματος που τη διαρρέει στο αμπερόμετρο. Στη συνέχεια τοποθετούν την εν λόγω συσκευή και η ένταση του ρεύματος πέφτει θεαματικά, μέχρι και στο μισό.

«Τα φαινόμενα απατούν» ή μήπως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά ας δούμε κάποιες λεπτομέρειες και ας βάλουμε κάποια ερωτήματα :

i)   Η μαγική λέξη έως 40% στα απλά Ελληνικά σημαίνει από 0% έως 40%. Αλλά είπαμε και τα μισά απ΄όσα υπόσχονται να πραγματοποιούν, πάλι καλά είναι.

ii)   Γιατί βάλανε λάμπα φθορισμού και όχι πυρακτώσεως. Πιθανόν θα πει κάποιος, θεωρούν ότι έχουμε όλοι αντικαταστήσει τις παλιές λάμπες  πυρακτώσεως με νέες φθορισμού ή χαμηλής κατανάλωσης. Ακόμα και αν είναι έτσι, θα γίνει το ίδιο αν αμπερομετρήσω μια λάμπα πυρακτώσεως πριν και μετά την τοποθέτηση της συσκευής ;

Αν ανάψω τον φούρνο για να μαγειρέψω ;

Αν ανάψω το θερμοσίφωνα για να κάνω μπάνιο ;

Η λάμπα φθορισμού είναι επαγωγικό φορτίο, ενώ όλα τα άλλα είναι ωμικά.

Τα ωμικά φορτία καταναλώνουν πραγματική ισχύ. Τα επαγωγικά φορτία καταναλώνουν εκτός από την πραγματική ισχύ και μια άλλη ισχύ, προκειμένου να αναπτύξουν τα απαιτούμενα μαγνητικά πεδία, την άεργο ισχύ η οποία όντως «φορτώνει» το δίκτυο της .

Τα περισσότερα «οικιακά» φορτία είναι ωμικά και ως εκ τούτου καταναλώνουν πραγματική ισχύ. Οι συσκευές που καταναλώνουν άεργη ισχύ, είναι πρακτικά όσες διαθέτουν κάποιο κινητήρα και οι λαμπτήρες φθορισμού. Οι καινούργιες συσκευές διαθέτουν στην πλειονότητά τους αντισταθμιστικές διατάξεις για την άεργο ισχύ. Συνεπώς η όποια οικονομία γίνεται από τις συσκευές εξοικονόμησης είναι πολύ μικρή.

Στην τσέπη του όμως ο καταναλωτής δεν θα δει καμιά οικονομία και αυτό γιατί οι «οικιακοί» μετρητές της ΔΕΗ, καταγράφουν και χρεώνουν μόνο την πραγματική ισχύ.

Στη βιομηχανία – βιοτεχνία ή τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, και γενικά όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι μετρητές πραγματικής και άεργου ισχύος, τότε επιβάλλεται η μελέτη, ο σχεδιασμός και τοποθέτηση αντισταθμιστικών διατάξεων περιορισμού της άεργου ισχύος με αυτόματη λειτουργία και όχι μια συσκευή απλά τοποθετημένη στη πρίζα. Άλλωστε η μόνιμη λειτουργία της, όταν δεν υπάρχουν επαγωγικά φορτία, «φορτίζει» η ίδια το δίκτυο της ΔΕΗ.

Το κόστος κατασκευής αυτών των συσκευών εκτιμάται σε λιγότερο από 10€, το αποτέλεσμα τους σε οικιακές καταναλώσεις μηδενικό. Συνεπώς οι συσκευές εξοικονόμησης δουλεύουν, αλλά αν περιμένουμε εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση της αξίας τους «μας δουλεύουν» και μάλιστα χοντρά.

 

Γιώργος Περιβολιώτης

Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος-Επιθεωρητής

email:g.periv@hotmail.com

kin.6972884877

 

Πηγή : polispress.gr

 


Οι σύλλογοι ΠΣΔΜ-Η & ΣΜΗΒΕ έδωσαν στην δημοσιότητα το παρακάτω κείμενο-υπόμνημα που αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΣΔΜ-Η & ΣΜΗΒΕ

http://www.smhbe.gr/images/downloads/Files/ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΠΣΔΜΗ__ΣΜΗΒΕ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ_ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.pdf

Πηγή :http://www.smhbe.gr/


 

tex.symv2

 

tex.symv1

 

 

Οι Μηχανικοί της Ομάδας Πραγματογνωμόνων – Τεχνικών Συμβούλων, διαθέτουν στο μέγιστο βαθμό, το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο και εμπειρία για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στα παρακάτω θέματα :

 1. Πάσης φύσεως οικοδομικά έργα.
 2. Χρήσης – επιλογής κατάλληλων υλικών με βάση τεχνοοικονομική μελέτη.
 3. Επιλογή τρόπου – μεθοδολογίας κατασκευής.
 4. Έργα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών – κτιρίων – βιομηχανιών.
 5. Έργα ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης του βαθμού απόδοσης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 6. Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών – κανονισμών – πιστοποιήσεων.
 7. Σχεδίασης γραμμών παραγωγής και επιλογής εξοπλισμού.
 8. Πυροπροστασίας και γενικότερα ασφάλειας εγκαταστάσεων & εξοπλισμού.
 9. Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων.
 10. Λειτουργικής παραλαβής συστημάτων και εγκαταστάσεων.
 11. Προγραμματισμού ελέγχου και συντήρησης βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι της Ομάδας, έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο παροχής συμβουλών, αλλά προσωπικής επίβλεψης και επιστασίας επί των έργων, εάν αυτό ζητηθεί.

 

 

Πηγή : http://www.youtube.com/watch?v=-fuulLKmxxg

FM Global Fire Sprinkler Demonstration – Why Sprinklers Matter

 

texn.asf1

 • Κάλυψη παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 (πρώην 1568/85,  Π.Δ. 294/88 & Π.Δ. 17/96).
 • Παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, που αφορούν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις  παραγωγικές διαδικασίες, τα μέσα ατομικής προστασίας, τις θέσεις  και το περιβάλλον εργασίας.

 

 • Ενημέρωση της διεύθυνσης και των προϊσταμένων τμημάτων, για  συγκεκριμένα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

 

 • Οργάνωση όλων των αρχείων της επιχείρησης, που  απαιτούνται από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της εργασίας.

 

 • Τήρηση εσωτερικού συστήματος αναφοράς, καταγραφής και διερεύνησης των ατυχημάτων.

 

 • Διενέργεια επιθεωρήσεων– ελέγχων συστημάτων ασφαλείας των Η/Μεγκαταστάσεων, των μέσων και του εξοπλισμού της επιχείρησης.

 

 • Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων Ασφάλειας της εργασίας.

 

 • Προετοιμασία, ενημέρωση εκπαίδευση και συμμετοχή σε ασκήσεις  πυρασφάλειας, συναγερμού, εκκένωσης χώρων, κ.λ.π.

 

 • Εκπαίδευση προσωπικού εργοστασίου σε θέματα Ασφάλειας, ανά ομάδα και ειδικότητα εργαζομένων, μέσω σεμιναρίων (Ν.1568/85).

 

 • Σεμινάρια – Παρουσιάσεις αντίστοιχων θεμάτων στα στελέχη του  εργοστασίου.

 

 • Σύνταξη και έκδοση οδηγιών ασφαλούς εργασίας.

 

 • Μελέτες που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία, (π.χ. σήμανση, εργονομικός σχεδιασμός θέσεων – εξοπλισμού εργασίας).

 

 • Έρευνα  και  επιλογή  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας.

 

 • Έλεγχος τήρησης και συμμόρφωσης όρων ασφαλείας, νέων  μηχανημάτων και εγκαταστάσεων καθώς και τροποποιήσεων – βελτιώσεων υπαρχόντων.

 

 • Διερεύνηση ατυχημάτων εργαζομένων και εγκαταστάσεων σε βάθος, εντοπισμός των πραγματικών αιτιών και προτάσεις λήψης μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων.

 

 • Υποστήριξη σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.

Οι τυπικές ώρες απασχόλησης καθορίζονται σε συνεννόηση με την εταιρεία και την επιθεώρηση εργασίας, με βάση την εγκύκλιο 130297/15.7.96, αρθ.4 , §4, εφαρμογής του Π.Δ.17/96.

Για την καλύτερη εκτέλεση του προσφερόμενου έργου, είμαστε σε  θέση, να παριστάμεθα κατά το δυνατόάμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ή ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

 

1. Βλάβες σε σκελετούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα και οδηγίες αποκατάστασης. (Προβλήματα: στατικά, ωπλισμένου σκυροδέματος, σεισμού κλπ.).

2. Ελεγχος Θεμελιώσεων από Εδαφοτεχνική άποψη.

3. Ελεγχος Θεμάτων ΓΟΚ.

4. Οικοδομικές κακοτεχνίες και ελλείψεις, διαπιστώσεις σταδίου εργασιών κλπ.

5. Ελεγχος ξυλουργικών εργασιών.

6. Ελεγχος μαρμαροεπενδύσεων.

7. Ελεγχος αλουμινοκατασκευών – σιδηροκατασκευών οικοδομικών έργων.

8. Υγρασίες, υγρομόνωση, ηχομόνωση, θερμομόνωση.

9. Επιμετρήσεις εργασιών.

10. Ελεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

11. Ελεγχος ανελκυστήρων.

12. Ελεγχος κεντρικής θέρμανσης, κατάρτιση πινάκων δαπανών θέρμανσης.

13. Κλιματισμός – συστήματα ψύξης.

14. Εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπέδων και κτημάτων.

15. Ελεγχος ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

16. Μετρήσεις ακρίβειας.

17. Ελεγχος ύψους θορύβων, όχλησης και ρύπανσης από βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

18. Ελεγχος μηχανημάτων με ηλεκτρονικά μηχανήματα.

19. Ελεγχος συνθηκών εργατικών ατυχημάτων σε χώρους εργασίας.

20. Βλάβες και ατυχήματα από εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες.

21. Πυρασφάλεια – Πυρκαγιές.

22. Σιδηροκατασκευές μεγάλης κλίμακας.

23. Εργα αποχετεύσεως (Σχεδιασμός, διαβρώσεις υλικών, κακοτεχνίες κλπ.).

24. Εργα οδοποιίας (Θέματα χαράξεως, χωματουργικών κλπ.).

25. Ελεγχος και εκτιμήσεις παλαιότητας σε οδοποιητικά μηχανήματα και μηχανήματα τεχνικών έργων.

26. Ελεγχος αντιγραφής ευρεσιτεχνίας.

27. Ελεγχος διαβρώσεως επιφανειών και στοιχείων.

 

 

 
Link Building blogorama.com AutoSurf Traffic Exchange: Powerful Results with SEO tips | 10KHits ExactSeek: Relevant Web Search http://www.freelinksubmission.net/ Rank Checker