ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

texn.asf1

 • Κάλυψη παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 (πρώην 1568/85,  Π.Δ. 294/88 & Π.Δ. 17/96).
 • Παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, που αφορούν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις  παραγωγικές διαδικασίες, τα μέσα ατομικής προστασίας, τις θέσεις  και το περιβάλλον εργασίας.

 

 • Ενημέρωση της διεύθυνσης και των προϊσταμένων τμημάτων, για  συγκεκριμένα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

 

 • Οργάνωση όλων των αρχείων της επιχείρησης, που  απαιτούνται από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της εργασίας.

 

 • Τήρηση εσωτερικού συστήματος αναφοράς, καταγραφής και διερεύνησης των ατυχημάτων.

 

 • Διενέργεια επιθεωρήσεων– ελέγχων συστημάτων ασφαλείας των Η/Μεγκαταστάσεων, των μέσων και του εξοπλισμού της επιχείρησης.

 

 • Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων Ασφάλειας της εργασίας.

 

 • Προετοιμασία, ενημέρωση εκπαίδευση και συμμετοχή σε ασκήσεις  πυρασφάλειας, συναγερμού, εκκένωσης χώρων, κ.λ.π.

 

 • Εκπαίδευση προσωπικού εργοστασίου σε θέματα Ασφάλειας, ανά ομάδα και ειδικότητα εργαζομένων, μέσω σεμιναρίων (Ν.1568/85).

 

 • Σεμινάρια – Παρουσιάσεις αντίστοιχων θεμάτων στα στελέχη του  εργοστασίου.

 

 • Σύνταξη και έκδοση οδηγιών ασφαλούς εργασίας.

 

 • Μελέτες που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία, (π.χ. σήμανση, εργονομικός σχεδιασμός θέσεων – εξοπλισμού εργασίας).

 

 • Έρευνα  και  επιλογή  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας.

 

 • Έλεγχος τήρησης και συμμόρφωσης όρων ασφαλείας, νέων  μηχανημάτων και εγκαταστάσεων καθώς και τροποποιήσεων – βελτιώσεων υπαρχόντων.

 

 • Διερεύνηση ατυχημάτων εργαζομένων και εγκαταστάσεων σε βάθος, εντοπισμός των πραγματικών αιτιών και προτάσεις λήψης μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων.

 

 • Υποστήριξη σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.

Οι τυπικές ώρες απασχόλησης καθορίζονται σε συνεννόηση με την εταιρεία και την επιθεώρηση εργασίας, με βάση την εγκύκλιο 130297/15.7.96, αρθ.4 , §4, εφαρμογής του Π.Δ.17/96.

Για την καλύτερη εκτέλεση του προσφερόμενου έργου, είμαστε σε  θέση, να παριστάμεθα κατά το δυνατόάμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ή ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

email

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://pragmatognomosynes.com/paroxi-ypyresion-texnikoy-asfaleias-kai-ygeias-ergasias/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.